ایسوزو

ایسوزومدل۸۹ تعمیراساسی یه دررنگ تیوبلس۹۰درصد
ایسوزو

ویژگی ها