ماک دوکابین کانادایی۱۹۷۵

موتوروگیربکس تازه تعمیربه شرط فنی پمپ بادوگازوییل مابقیه وهمه عوض کردم به شرط ماشین ازنظرفنی هرمشکلی داشت بامن کارت گازوییل ماهیانه شارژمیشود هوشمندداردولی غیرفعاله با۱۲۰۰فعال میشه
ماک دوکابین کانادایی۱۹۷۵

ویژگی ها

 • جزئیات بیشتر

  • قیمت
   ۳۲۰ملیون
  • وضعیت لاستیک ها
   متوسط
  • سال ساخت
   ۱۹۷۵
  • کیلومتر
   ۱۱۱۱۱۱