اجاره دادن یک دستگاه بابکت s130

یک دستگاه بابکت s130 (شخصی) اجاره داده می شود.
اجاره دادن یک دستگاه بابکت s130

ویژگی ها