نیسان خشک تک سوز اپشنال

کولر دار
خشک
بیمه کامل
نیسان خشک تک سوز اپشنال

ویژگی ها