نمایشگاه کامیون قدرتی جاده فرودگاه ارومیه

بنزمدل83 موتور میلنگ استانداردشاسی سالم لاستیکها 100درصداتاق عقب100
نمایشگاه کامیون قدرتی جاده فرودگاه ارومیه

ویژگی ها