مینی اویکومدل 76

مرتب کاملا فابریک بدون پوسیدگی بدون کم کردن روغن بدون بخاربدون روغن ریزی کف نوسقف نو وتمام صندلیها نوومخمل هستند دوعددباطری نو پرده هاهمگی نومی باشد و6حلقه لاستیک 750وهمگی نومیباشند تخفیف بیمه کامل وتا تاریخ 12/98اعتباردارد
مینی اویکومدل 76

ویژگی ها

  • جزئیات بیشتر

    • قیمت
      66/000/000
    • کیلومتر
    • وضعیت لاستیک
    • سال ساخت
      1376