اجاره کمپرسور، تراکتور، کمپرسور بادی، هیلتی

تخریب بتن، آسفالت، جدول و..
تخریب ساختمان
اجاره کمپرسور، تراکتور، کمپرسور بادی، هیلتی

ویژگی ها