اجاره دهنده بیل مکانیکی و مینی بیل

اجاره بیل مکانیکی مینی بیل پیکور بصورت شیفتی ماهیانه ساعتی
اجاره دهنده بیل مکانیکی و مینی بیل

ویژگی ها