کشنده رنو ۲۰۱۱

کشنده رنو ۴۶۰ جفت باک جفت تخت شاسی نرمال ریتارد ۳زمانه کیلومتر ۱۰۷۰روی یک میلیون تعمیر کامل موتور و گیربکس
کشنده رنو ۲۰۱۱

ویژگی ها