کشنده رنو ۴۶۰مدل ۲۰۱۱

کشنده رنو ۴۶۰مدل ۲۰۱۱جفت باک جفت تخت شاسی نرمال ریتارد ۳زمانه کیلومتر ۱۰۷۰روی یک میلیون تعمیر کامل موتور و گیربکس کارت ۴۲تن
۰۹۱۲۸۸۷۵۱۳۰صمیمی
۰۹۱۳۰۰۰۵۱۳۰
کشنده رنو ۴۶۰مدل ۲۰۱۱

ویژگی ها