فاو ۶تن شاسی مدل ۹۵

فاو ۶تن شاسی مدل ۹۵کیلومتر حدود ۱۰۰هزار بیمه تا ۹۸/۱۰
شرایط فروش اقساطی سند به نام خریدار وام تا ۱۰۰میلیون با باز پرداخت ۲۴تا ۳۶ماهیانه ۲۲٪
فاو ۶تن شاسی مدل ۹۵

ویژگی ها