تراکتور۲۸۵پلمپ درحدصفر

تراکتوردرحدصفر نیازبه تعریف نداره تراکتوروبایدازنزدیک ببینی
تراکتور۲۸۵پلمپ درحدصفر

ویژگی ها